1 – 2/7 सर्व हित आसन	सिर को उठाना1 – 2/7 सर्व हित आसन सिर को उठाना

1 – 2/12 सर्व हित आसन	पीसना1 – 2/12 सर्व हित आसन पीसना

1 – 6/8 सर्व हित आसन	नाव चलाना1 – 6/8 सर्व हित आसन नाव चलाना