1 – 2/7 Sarva Hita Asana Fejemelés1 – 2/7 Sarva Hita Asana Fejemelés

1 – 2/12 Sarva Hita Asana Malomkörzés1 – 2/12 Sarva Hita Asana Malomkörzés

1 – 6/8 Sarva Hita Asana Evezés1 – 6/8 Sarva Hita Asana Evezés