Skip to main content

News & Events

International delegates tour Ashrams in India with Vishwaguruji

International delegates of Yoga in Daily Life have been touring the YIDL Ashrams in Rajasthan after attending the International Yoga Conference in New Delhi during International Day of Yoga celebrations.

image 0 600

Sri Vishwa Guru Deep Ashram, Jaipur.

image 1 600

Paramyogeshwar Sri Devapuriji Ashram, Kailash.

image 2 600

Sri Deva Dungary Sannyas Ashram, Khatu.

image 3 600