2 – 1 शशांकासन खरगोश2 – 1 शशांकासन खरगोश

2 – 8 आकर्ण धनुरासन धनुष खींचना2 – 8 आकर्ण धनुरासन धनुष खींचना

3 – 5 गरुड़ासन गरुड़3 – 5 गरुड़ासन गरुड़

3 – 6 वीरासन वीर मुद्रा3 – 6 वीरासन वीर मुद्रा

4 – 8 योग मुद्रा एडी के बल बैठकर आगे की ओर झुकना4 – 8 योग मुद्रा एडी के बल बैठकर आगे की ओर झुकना

7 – 1 खाटू प्रणाम खाटू की वंदना7 – 1 खाटू प्रणाम खाटू की वंदना

7 – 7 वीरासन-भिन्न प्रकार वीर मुद्रा - भिन्न प्रकार7 – 7 वीरासन-भिन्न प्रकार वीर मुद्रा - भिन्न प्रकार