1 – 2/13 Sarva Hita Asana Expansion of the Chest1 – 2/13 Sarva Hita Asana Expansion of the Chest

2 – 1 Shashankasana Hare2 – 1 Shashankasana Hare

2 – 6 Hasta Utthanasana Crossing the Arms above the Head2 – 6 Hasta Utthanasana Crossing the Arms above the Head

2 – 8 Akarna Dhanurasana Bow Tensing2 – 8 Akarna Dhanurasana Bow Tensing

3 – 7 Trikonasana Triangle3 – 7 Trikonasana Triangle