3 – 2 Skandharasana Shoulder Pose3 – 2 Skandharasana Shoulder Pose

3 – 4 Ushtrasana Camel3 – 4 Ushtrasana Camel

3 – 9 Hansasana Swan3 – 9 Hansasana Swan

4 – 12 Ashva Sanchalanasana (B) Riding Posture4 – 12 Ashva Sanchalanasana (B) Riding Posture

7 – 3 Ardha Utthana Kati Asana Twist in Knee Stand7 – 3 Ardha Utthana Kati Asana Twist in Knee Stand

7 – 6 Sarvangasana – Variation Shoulderstand - Variation7 – 6 Sarvangasana – Variation Shoulderstand - Variation